Privacy policy

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN  

A. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

We nodigen u uit deze algemene voorwaarden in verband met het gebruik van onze diensten aandachtig te lezen. Door uw toegang tot onze diensten, door ze te bezoeken of te gebruiken, in eigen naam en/of in naam van de juridische entiteit waarvoor u handelt, stemt u in met deze algemene voorwaarden. Onder 'dienst' verstaan we meer bepaald elke inhoud die toegankelijk is via het internetprotocol (websites, apps of elke ruimte voor persoonlijke inbreng). Digitale Radio Vlaanderen CVBA kan te allen tijde vrij de algemene en de specifieke gebruiksvoorwaarden (die eigen zijn aan bepaalde diensten of webpagina's) wijzigen om ze aan te passen aan de evolutie van de diensten en/of van hun exploitatie. We nodigen u dan ook uit om ze bij elk bezoek te raadplegen en kennis te nemen van hun meest recente versie die permanent online beschikbaar is op de websites van Digitale Radio Vlaanderen CVBA. Indien een of meer bepalingen van de algemene gebruiksvoorwaarden als ongeldig worden beschouwd of verklaard op grond van een wet, een reglement of een gerechtelijke beslissing, behouden de andere bepalingen hun volledige kracht en reikwijdte. Digitale Radio Vlaanderen CVBA zal de nietig en ongeldig verklaarde bepaling vervangen door een bepaling die de inhoud van de oorspronkelijke geannuleerde bepaling zo dicht mogelijk benadert. Bij een tegenstrijdigheid tussen een bepaling van deze algemene gebruiksvoorwaarden en een bepaling van de specifieke gebruiksvoorwaarden prevaleert die laatste.  Deze voorwaarden vallen onder de toepassing van het Belgische recht.   

B. ALGEMEEN

1.  INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN

De websites en de apps van Digitale Radio Vlaanderen CVBA en hun volledige inhoud, met inbegrip van teksten, stilstaande of bewegende beelden, filmpjes, databanken, programma's, logo's, merken, enz., zijn het eigendom van Digitale Radio Vlaanderen CVBA en/of de geassocieerde partners van de cvba 'Digitale Radio Vlaanderen' of vallen onder een exploitatielicentie in het bezit van Digitale Radio Vlaanderen CVBA en/of van de geassocieerde partners van de cvba 'Digitale Radio Vlaanderen'. Krachtens de regels inzake de intellectuele eigendom en behalve in geval van gebruik voor strikt private doeleinden is elke reproductie (ook via downloaden, afdrukken, ...), elke communicatie, voorstelling, aanpassing, vertaling, transformatie, integratie, commercialisering en/of gedeeltelijke of volledige overdracht van één of meer van de hierboven vermelde elementen naar een andere website, door middel van om het even welk procedé of op om het even welk medium, verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Digitale Radio Vlaanderen CVBA en/of van de houder van de rechten. Elk ongeoorloofd gebruik van deze inhoud vormt een misdrijf van namaak en kan aanleiding geven tot burgerlijke en/of strafrechtelijke vervolging en de betaling van schadevergoedingen. Digitale Radio Vlaanderen CVBA verbiedt, behoudens met uitdrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming, elke link of technische maatregel, zoals deep linking, framing of inlining, met als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg:

 - het reproduceren of meedelen op een andere website of op een andere drager van alle of een deel van de diensten of de inhoud van de websites en apps of 

- het omleiden, wijzigen of verhullen van de bron van de informatie of van de inhoud.      

C. BELEID INZAKE DE BESCHERMING VAN DE PRIVACY (PRIVACYCHARTER)

1.   ONDERWERP EN DEFINITIE 

Om een optimaal gebruik van de diensten en in het bijzonder van de gepersonaliseerde diensten mogelijk te maken, deelt u bepaalde persoonsgegevens mee aan Digitale Radio Vlaanderen CVBA.  Het doorsturen van bepaalde gegevens is zelfs onontbeerlijk om bepaalde diensten te verkrijgen. Digitale Radio Vlaanderen CVBA respecteert uw gegevens in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Met 'gegevens' bedoelen we alle informatie over u die verzameld wordt in het kader van uw gebruik van onze diensten. Deze gegevens omvatten tegelijk de gebruiksgegevens die automatisch worden verzameld wanneer u verbinding maakt met onze diensten.  We slaan informatie over uw gebruik op via een trackingprocedé, zoals cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in het document met de titel: 'Het beheersbeleid inzake cookies'.  

2.  DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING 

Digitale Radio Vlaanderen CVBA is de verwerkingsverantwoordelijke. Als zodanig verbindt Digitale Radio Vlaanderen zich ertoe dat de gegevens op een loyale en legale manier worden verwerkt, en uitsluitend voor de volgende doeleinden:   · We gebruiken alle informatie die u persoonlijk kan identificeren enkel voor zover dit nodig is om de door Digitale Radio Vlaanderen CVBA aangeboden diensten uit te voeren (onder meer informatie over promotieaanbiedingen of over onze nieuwe producten; gepersonaliseerde diensten om u kennis te laten maken met producten of diensten die interessant kunnen zijn voor u).   · De gegevens stellen ons in staat om onze diensten te optimaliseren en statistieken op te stellen. · De gegevens kunnen worden gebruikt voor het verbeteren van de efficiëntie van de marketing- of publicitaire campagnes van ons of van onze partners. Voor elk ander doel is uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming vereist, meer bepaald voor direct marketing of voor reclamecampagnes van derden die geen partner van ons zijn.        

3.  ONTVANGERS VAN DE GEGEVENS 

Uw gegevens zijn uitsluitend bestemd voor Digitale Radio Vlaanderen CVBA, haar geassocieerde partners of zakenpartners. Digitale Radio Vlaanderen CVBA zorgt ervoor dat de onderaannemers hetzelfde beschermingsniveau garanderen als Digitale Radio Vlaanderen zelf. Digitale Radio Vlaanderen CVBA eist van deze onderaannemers de contractuele garantie dat zij uw gegevens uitsluitend voor het geoorloofde doel en met de vereiste discretie en veiligheid zullen verwerken. Uw gegevens kunnen ook openbaar worden gemaakt ter uitvoering van een wet, reglement of op grond van een beslissing van een bevoegde regelgevende of gerechtelijke instantie.

4.  GEGEVENSVEILIGHEID 

Digitale Radio Vlaanderen CVBA verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om uw persoonsgegevens te beschermen, in overeenstemming met de wet en de stand van de techniek. Digitale Radio Vlaanderen kan echter de veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht via het internet niet garanderen. We wijzen u op de bijzondere risico's die verbonden zijn aan de specifieke kenmerken van het internet, de netwerken en in het bijzonder het feit dat informatie met betrekking tot persoonsgegevens zonder medeweten van Digitale Radio Vlaanderen CVBA kan worden opgevangen en/of overgedragen, in het bijzonder in landen die geen adequaat niveau van bescherming van de persoonsgegevens garanderen. 

5.  GEGEVENSBEWARING 

Digitale Radio Vlaanderen CVBA bewaart uw gegevens slechts zo lang als nodig is voor de hierboven beschreven doeleinden. Daarna worden ze gewist, anoniem gemaakt of louter voor statistische doeleinden bewaard en niet meer geëxploiteerd op wat voor manier dan ook.

6.  BESCHERMING VAN MINDERJARIGEN 

Digitale Radio Vlaanderen CVBA hecht veel waarde aan het respect van de veiligheid en de privacy van kinderen. Daarom moedigen we de ouders aan om toezicht te houden op het gebruik dat hun kind(eren) maakt/maken van de toegang tot de diensten en er rekening mee te houden dat de diensten in het algemeen bedoeld zijn om een breed publiek te bereiken (soms met inhoud die niet aanbevolen is voor minderjarigen). Als wettelijke voogden zijn de ouders verantwoordelijk om te bepalen welke dienst al dan niet geschikt is voor hun kind(eren).   Als de gebruiker jonger is dan dertien jaar, verklaart en erkent hij dat hij de voorafgaande toestemming van zijn ouders of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent, heeft gekregen.  

D. VERANTWOORDELIJKHEID  

1.  GEBRUIK 

Het gebruik van de diensten van Digitale Radio Vlaanderen CVBA en elk element of elke informatie verkregen via dit kanaal valt onder uw exclusieve verantwoordelijkheid. U erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat u met volledige kennis van zaken gebruikmaakt van de diensten van Digitale Radio Vlaanderen CVBA, die u inhoud aanbiedt die toegankelijk is naargelang de kwaliteit van het internetnetwerk. Digitale Radio Vlaanderen CVBA doet zijn uiterste best om de dienst blijvend te laten functioneren, maar kan de kwaliteit en compatibiliteit van zijn diensten voor het specifieke gebruik dat u ervan maakt, niet garanderen. Digitale Radio Vlaanderen CVBA wijst u er dan ook op dat zij op geen enkele manier kan garanderen dat de dienst exact aan uw verwachtingen zal voldoen. Wij garanderen niet dat de verkregen resultaten, informatie en diensten vrij zijn van fouten of gebreken. Digitale Radio Vlaanderen CVBA wijst alle aansprakelijkheid af voor eventuele betwistingen, acties of beroepsprocedures van derden die zich kunnen beroepen op rechten, meer bepaald op private rechten. Het beluisteren en downloaden van inhoud, mits dat uitdrukkelijk is toegestaan, wordt door u uitgevoerd. Digitale Radio Vlaanderen CVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld, om wat voor reden dan ook, voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, incidenteel, bijkomend of bijzonder, met inbegrip van maar niet beperkt tot elke schade als gevolg van het stilvallen van het gebruik, het verlies van gegevens en informatie met gevolgen voor uw computer en voortvloeiend uit het downloaden van een uitzending. Digitale Radio Vlaanderen CVBA probeert in de mate die ze zelf bepaalt, haar websites en apps en de diensten zeven dagen per week de klok rond toegankelijk te houden, maar is niet verplicht om dit resultaat te bereiken. Digitale Radio Vlaanderen CVBA kan dus de toegang onderbreken, meer bepaald voor onderhoud en upgrades. De toegang kan ook worden onderbroken om alle mogelijke andere redenen, onder meer technische, zonder dat Digitale Radio Vlaanderen CVBA dit op voorhand hoeft mee te delen. Digitale Radio Vlaanderen CVBA is in geen geval aansprakelijk voor deze onderbrekingen en de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien voor de gebruikers of alle derden.    Digitale Radio Vlaanderen CVBA biedt geen enkele garantie dat de ononderbroken werking en/of de continuïteit van de dienstverlening kan worden gegarandeerd in geval van overmacht of toevallige gebeurtenissen, zoals natuurrampen, branden en overstromingen, blikseminslag, aanslagen, onderbrekingen en blokkades van telecommunicatienetwerken, schade die wordt veroorzaakt door virussen die niet uit te bannen zijn door op de markt verkrijgbare beveiligingsmiddelen, en elke wettelijke of reglementaire verplichting of verplichting van openbare orde die is opgelegd door de bevoegde instanties en die een wezenlijke wijziging van deze gebruiksvoorwaarden tot gevolg heeft. Bovendien kan Digitale Radio Vlaanderen CVBA niet aansprakelijk worden gesteld voor de gebrekkige prestaties van haar websites of apps, voor het verlies van gegevens of diensten als gevolg van de wijziging, opschorting of onderbreking van haar diensten, of voor de gevolgen die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit de doorgifte van virussen via haar servers.    

2.  INHOUD 

U erkent te aanvaarden dat de diensten van Digitale Radio Vlaanderen CVBA bepaalde onnauwkeurigheden op het vlak van hun inhoud kunnen bevatten. Digitale Radio Vlaanderen of een van haar geassocieerde partners kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade, incidenteel of bijkomend, die voortvloeit uit het gebruik van de websites of apps, of uit enige informatie verkregen op de websites of apps. Digitale Radio Vlaanderen CVBA of een van haar geassocieerde partners kan niet aansprakelijk worden gesteld als ideeën of beelden op de websites of apps bepaalde bijzonder gevoelige personen zouden kwetsen. Hypertekstlinks op de websites of apps van Digitale Radio Vlaanderen CVBA kunnen verwijzen naar andere websites of andere internetbronnen en andere websites kunnen een hypertekstlink naar de websites van Digitale Radio Vlaanderen CVBA plaatsen. Voor zover Digitale Radio Vlaanderen CVBA of haar geassocieerde partners geen controle hebben over deze externe websites en bronnen en over de veranderingen van hun inhoud na het plaatsen van de link, kunnen Digitale Radio Vlaanderen CVBA of haar geassocieerde partners niet verantwoordelijk worden gesteld voor de link die met deze externe websites en bronnen is gelegd en kunnen zij geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud, reclame, producten, diensten of enig ander materiaal dat beschikbaar is op of vanaf deze externe websites of bronnen. Bovendien kunnen Digitale Radio Vlaanderen CVBA of haar geassocieerde partners niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of verliezen die bewezen of beweerd worden als gevolg van of in verband met het gebruik van deze externe websites of bronnen. Ten slotte kunnen Digitale Radio Vlaanderen CVBA of haar geassocieerde partners, voor zover wettelijk toegestaan, niet aansprakelijk worden gesteld in het geval dat de inhoud van die andere websites in strijd is met de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen.  De websites of apps van Digitale Radio Vlaanderen CVBA kunnen verwijzen naar webpagina's of audiovisuele inhoud, zelfs binnen de apps, die toebehoren aan en beheerd worden door derden of door de geassocieerde partners van Digitale Radio Vlaanderen CVBA. Deze webpagina's en inhoud die buiten de websites of apps van Digitale Radio Vlaanderen CVBA vallen, hebben hun eigen privacybeleid, ook wat cookies betreft.  

E. VERBINTENISSEN VAN DE GEBRUIKERS

a.       U verbindt zich ertoe dat u blijk zult geven van gezond verstand bij uw gebruik van de websites of apps. 

b.     U onthoudt zich van elke handeling die rechtstreeks of onrechtstreeks tot gevolg heeft dat de websites of apps niet goed werken of (tijdelijk of permanent) onbeschikbaar zijn. 

c.     U verbindt zich ertoe om geen wijzigingen aan te brengen of te trachten aan te brengen aan informatie die Digitale Radio Vlaanderen CVBA aanbiedt op haar websites of apps, zonder de voorafgaande toestemming van Digitale Radio Vlaanderen CVBA, noch om hyperlinks of verbindingen met andere websites of aanpassingen tot stand te brengen zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van Digitale Radio Vlaanderen CVBA. 

d.     U verbindt zich ertoe dat u zonder de toestemming van Digitale Radio Vlaanderen CVBA de hele of gedeeltelijke inhoud van de informatie die Digitale Radio Vlaanderen CVBA of haar geassocieerde partners op haar websites of apps meedelen, niet zult reproduceren of meedelen op wat voor drager dan ook.   

e.     Wanneer u deze regels en gebruiken niet naleeft, behoudt Digitale Radio Vlaanderen CVBA zich het recht voor om uw toegang tot de websites of apps te schorsen, of om u ervan uit te sluiten, onverminderd elke vordering tot vergoeding of garantie die Digitale Radio Vlaanderen CVBA tegen u zou kunnen instellen.